Primăria Fântânele județul Mureș

Anunt participare activitati culturale 2020

                                                 Anunţ de participare

Comuna Fântânele cu sediul în com. Fântânele, nr. 124, judeţul Mureș, cod fiscal 4322459, tel./fax. 0265-580112, e-mail: fintinele@cjmures.ro invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură

Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniul cultură pe anul 2020 este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
Sursa de finanţare a contractului şi valoarea: bugetul local, 19.000 lei, pe domeniul cultură.
Durata proiectelor: până în data de 31.12.2020.
Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 21.07.2020, ora 15,00
Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: comuna Fântânele nr. 124, jud. Mureș
Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare, în data de 22.07.2020, ora 10,00
 

 

                                              PRIMAR,

                                      ing. Varga Jozsef