Primăria Fântânele județul Mureș

Anunt de participare finantare nerambursabila cultura, tineret si sport

COMUNA FÂNTÂNELE cu sediul în com. Fântânele, nr. 124, judeţul Mureș, tel:0265580112 conform prev. Legii nr. 350/2005, art. 20 alin 2. privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general
invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună oferte în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniul cultură, tineret și sport-Sesiunea 1.
Sursa de finanţare a contractului şi valoarea:20.000 lei din bugetul local, aprobat prin H.C.L. nr. 19/2019
Durata proiectelor: anul 2019
Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 20.06.2019, ora 16:00
 Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Primăria comunei Fântânele, cu sediul în comuna Fântânele, nr.124, judeţul Mureș.
Data, ora şi locul deschiderii propunerilor de proiect: 21.06.2019, ora 09:00, sediul PrimărieiComunei Fântânele.
Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare, în data de 21.06.2019, ora 14,00
Documentaţia selecţiei ofertelor din domeniul cultură, tineret  și sport pe anul 2019 poate fi studiată la avizierul Primăriei, precum şi pe pagina de web www.fantanele-ms.ro/
Informaţii suplimentare la telefon nr. 0265-580112 sau prin e-mail la adresa fintinele@cjmures.ro